สภ.แม่แฝก Maefak Police Station

พ.ต.อ.วงศพัทธ์ จำรูญพันธุ์
ผกก.สภ.แม่แฝกBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
ตำรวจมืออาชีพ ร่วมใจสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยใช้ชื่อว่า “สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่แฝก” ตามชื่อของตำบลแม่แฝก การบังคับบัญชาขึ้นกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่เสมือนเป็นที่พักสายตรวจ หรือหน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก เป็นหน่วยงานใน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่143 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ระหว่างหลักกิโกเมตร ที่ 19 – 20 หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในที่ดิน จำนวน 3 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินของ สหกรณ์นิคมสันทราย ที่ได้มอบให้ไว้ใช้เป็นที่ทำการของสถานีตำรวจ โดยได้แยกจากโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ที่อยู่ด้านทิศเหนือของสถานีตำรวจ ในระยะแรกได้มี นายดาบตำรวจ ประเดิม รัตนอำภา เป็นหัวหน้าคนแรก เมื่อปี พ.ศ.2511 และมี นายดาบตำรวจวัฒน์ กาวิล นายดาบตำรวจศรีนวล สุวรรณเนตร นายดาบตำรวจนิยูร บุญเพิ่มพูล เป็นหัวหน้าต่อ ๆ กันมา ในปี พ.ศ.2513 ได้ยกฐานะที่เป็นอยู่เดิม มาเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่แฝก แต่ยังไม่มีอำนาจทำการสอบสวนแต่อย่างใด จนกระทั่งในปี พ.ศ.2530ได้ยกฐานะตำแหน่งจาก หัวหน้าจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้า พร้อมกับมีอำนาจทำการสอบสวนเองได้ โดยมี พันตำรวจตรี สายัณห์ แสงวานิช เป็นสารวัตรคนแรกของสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่แฝก ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการยกฐานะจากตำแหน่ง สารวัตร เป็นหัวหน้า ปรับเปลี่ยนเป็น ตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจเป็น “สารวัตรใหญ่” และต่อมาได้มีการประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะของสถานีตำรวจภูธรตำบล เป็น “ สถานีตำรวจภูธรแม่แฝก “ โดยมีเขตรับผิดชอบ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลแม่แฝกใหม่ , ตำบลแม่แฝก

143 ถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-848604   โทรสาร : 053-848605
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top