สภ.แม่แฝก Maefak Police Station

พ.ต.อ.วงศพัทธ์ จำรูญพันธุ์
ผกก.สภ.แม่แฝกBrand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

1. เพื่อความมั่นคงของรัฐ ( ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ) 1.1 การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติสถานบันพระมหากษัตริย์ 1.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในสังคม 2. เพื่อความผาสุกของประชาชน 2.1 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2.2 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 2.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.4 การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 2.5 การแก้ไขปัญหาจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3. ด้วยความเป็นตำรวจมืออาชีพ 3.1 การพัฒนาให้เป็นตำรวจมืออาชีพ และเสริมสร้างความสามัคคี บำรุงขวัญและจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ 3.2 ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์การตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน 3.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้กับงานในหน้าที่ของตำรวจ 3.4 การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือพิเศษสมัยใหม่ในหน้าที่ตำรวจ 3.5 การสร้างจิตสำนึก จริยธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา.

143 ถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-848604   โทรสาร : 053-848605
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top